מבנה הלימודים

בתכנית הלימודים מספר רכיבים:

  • הרכיב הראשון מקנה מושגים ממדעי הטבע הנדרשים להבנת הבעיות הסביבתיות ולעבודה בצוותים משותפים עם חוקרים ומומחים מהמדעים הניסויים.
  • הרכיב השני מקנה בסיס איתן בתפיסות ובגישות להתמודדות עם סוגיות סביבה וניהול משאבי טבע.
  • הרכיב השלישי הם קורסים מתודיים שנועדו להקנות בסיס למחקר סביבתי במדעי החברה.
  • הרכיב הרביעי הוא הקניית כלי עבודה המשמשים בשדה המעש ובכלל זאת תרגול בכלי עבודה יישומיים.

את התכנית ניתן ללמוד הן לתואר מחקרי והן לתואר לא מחקרי. הסטודנטים יוכלו להתמקד בניהול. כמו כן ניתן לשלב התמחות בתכנון עירוני 1 ומדיניות סביבתית או בניהול ומדיניות משאבי טבע ואזורי במסגרת המכון ללימודים עירוניים ואזוריים עם הלימודים בתכנית.

היקף הלימודים

  מסלול מחקרי מסלול לא מחקרי
קורסים 36 נ"ז 40 נ"ז
עבודות סמינריוניות 4 נ"ז 8 נ"ז
סה"כ 40 נ"ז 48 נ"ז

 

הרכב הציון למוסמך במסלול המחקרי:

ממוצע ציוני קורסים 65%
עבודת גמר 35%

הרכב הציון למוסמך במסלול הלא המחקרי:

ממוצע ציוני קורסים 100%

ניתן להרשם למסלול המחקרי עם הרישום לתואר מוסמך או לעבור למסלול המחקרי בשנה השנייה לתואר.
הרישום/מעבר למסלול המחקרי מותנה בקבלת אישור בכתב ממנחה (חבר סגל בפקולטה למדעי החברה) אשר הביע את הסכמתו להדריך את התלמיד ובתנאי שלתלמיד ממוצע של 85 לפחות.