קול קורא למלגת גונטר

מלגת הצטיינות בגאוגרפיה ע"ש פרנסיס גונטר לשנת הלימודים תשפ"א

המחלקה לגאוגרפיה תעניק מלגות לתלמידים מתקדמים מצטיינים בגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים מהקרן ע"ש פרנסיס גונטר.

המלגה תוענק לתלמידי התואר השני במסלול המחקרי ולתלמידים לתואר שלישי בכל תחומי המחקר הגאוגרפי עם העדפה להתמקדות בעיר ירושלים.

המלגה היא בהיקף של עד 100% ממלגת המחיה של האוניברסיטה העברית לשנה אחת.

הקריטריונים להגשת מועמדות למלגת גונטר מפורטים להלן.

הגשת מועמדות לקבלת המלגה תתבצע באמצעות טופס מקוון עד עד ליום ה' ה- 3 בדצמבר 2020

מסמכים נלווים יש לשלוח במייל ליעל בר דוד במזכירות המחלקה yaelbd@savion.huji.ac.il

לבירורים ניתן לפנות למזכירות המחלקה בטלפון: 02-5883019

רקע
פרנסיס גונטר, שנולדה בטקסס, הייתה סופרת ועיתונאית אשר שמשה כעיתונאית זרה בישראל, והיתה ציונית מובהקת. היא התיידדה עם  מנהיגי העולם בתקופתה כגון צ'רצ'יל, נהרו, וייצמן ובן גוריון. פרנסיס גונטר התגוררה בשנותיה האחרונות בירושלים ולאחר מותה ב- 1964 הורישה בצוואתה את מרבית עזבונה בישראל לאוניברסיטה העברית בירושלים. קרן לזכרה הוקמה באוניברסיטה על ידי מנהל עזבונה וידיד קרוב שלה, אלכסנדר רפאלי ז"ל.
הקרן על שם פרנסיס גונטר מיועדת החל מתשע"ז למלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים במחלקה לגאוגרפיה עם העדפה להתמקדות בעיר ירושלים על פי החלטת האוניברסיטה העברית יחד עם משפחת רפאלי.

קריטריונים
תלמידי תואר שני
1. המועמד רשום לקורסים בשנה בה מוצעת המלגה או שסיים את הקורסים הנדרשים בתואר ונותר לו לסיים את כתיבת התיזה.
2. היקף הנ"ז המצטבר בלימודי המוסמך הוא  18 נ"ז לפחות והממוצע המצטבר הינו 90 ומעלה.
3. המועמד רשום במסלול המחקרי.
4. הצעת מחקר לתזה הוגשה ואושרה על ידי המדריך.
5. המועמד בשנת הלימודים השניה או השלישית לתואר השני.
6. תנתן עדיפות למחקר בנושא ירושלים.

תלמידי תואר שלישי:
1. המועמד רשום בשנה בה מוצעת המלגה ברשות לתלמידי מחקר.
2. המועמד בשנת הלימודים הראשונה עד החמישית (כולל) לתואר השלישי.
3. למועמדים בשנת הלימודים השלישית ומעלה הצעת מחקר מאושרת.
4. תנתן עדיפות למחקר בנושא ירושלים.

מסמכים להגשה
תואר שני:
טופס מועמדות מקוון, קורות חיים, הצעת מחקר, אישור מהמדריך שהצעת המחקר של המועמד הוגשה, מכתב המלצה מהמדריך, גיליונות ציונים לתואר ראשון ושני. בנוסף, למגישים בקשה למלגת המשך: דוח התקדמות ופעילות מחקרית בשנה הקודמת.
תואר שלישי:
טופס מועמדות מקוון, קורות חיים, גיליונות ציונים לתואר ראשון ושני, הצעת מחקר (לתלמידים בשלב ב') או מסמך כוונות מחקר (1-2 עמודים) המתאר את כיוון הדוקטורט העתידי (לתלמידים בשלב א'), מכתב המלצה מהמדריך. בנוסף, למגישים בקשה למלגת המשך: דוח התקדמות ופעילות מחקרית בשנה הקודמת.
 
היקף המלגה
המלגה היא בהיקף של עד 100% ממלגת המחיה של האוניברסיטה העברית לשנה אחת.

הערות
1. המלגה תוענק על בסיס שיקול מצוינות אקדמית בלבד. השיקולים כוללים ציונים, פרסומים מדעיים, הצגת המחקרים בכנסים מדעיים, הגשת בקשות וזכיה במלגות הצטיינות ועוד.
2. המלגה תוענק לתלמיד לשנה אחת הן לתלמידי תואר שני והן לתלמידי תואר שלישי.
3. תלמיד תואר שני או שלישי שקיבל מלגת גונטר רשאי להגיש בקשה להמשך המלגה לשנה נוספת. הבקשה תידון עם כל הבקשות ותבחן התקדמות המועמד בשנת הלימודים הקודמת. מתן מלגה לתלמידי תואר שני בשנה השלישית דורש אישור ועדת חריגים.
4. המלגת תנתן לתלמידי תואר שני לכל היותר לשנתיים ולתלמידי תואר שלישי לכל היותר לשלוש שנים.
5. תלמיד מלגת גונטר שזכה במלגת מצוינות אחרת בהיקף של 75% לפחות יופחת היקף המלגה כך שישלים להיקף שנקבע על ידי הועדה. בכל מקרה הסטודנט יוכר כזוכה מלגת גונטר.  
6. היתר עבודה למקבלי מלגת גונטר: תותר כל עבודה לתלמידי מוסמך המקבלים מלגה של עד 4,000 ₪ לחודש ולתלמידי דוקטור המקבלים מלגה בגובה של עד 5,000 ₪ לחודש.
7. המלגה אינה מזכה בפטור משכ"ל.
8. זוכי המלגה יתבקשו לציין את הקרן כמקור מימון בתיזה ובפרסומיהם.

כל האמור בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה