קול קורא

 

מלגה למצוינות אקדמית בגאוגרפיה ע"ש פרופ' דוד עמירן לשנת הלימודים תש"ף

 

המחלקה לגאוגרפיה תעניק מלגות לתלמידים מתקדמים מצטיינים בגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים מקרן המחקר ע"ש פרופ' דוד עמירן.

המלגות יוענקו לתלמידי התואר השני במסלול המחקרי ולתלמידים לתואר שלישי בכל תחומי  המחקר הגאוגרפי.

המלגה היא בהיקף של 100% ממלגת המחיה של האוניברסיטה העברית לשנה אחת[1].

הקריטריונים להגשת מועמדות למלגת עמירן מפורטים להלן.

הגשת מועמדות לקבלת המלגה תתבצע באמצעות טופס מקוון באתר המחלקה עד ליום ב' 25 בנובמבר 2019.

מסמכים נלווים יש לשלוח במייל ליעל בר דוד במזכירות המחלקה yaelbd@savion.huji.ac.il

 

לבירורים ניתן לפנות למזכירות המחלקה בטלפון: 02-5883019

 

רקע

פרופ' דוד עמירן ז"ל (2003-1910) נחשב לאבי הגאוגרפיה המודרנית בישראל. הוא הקים ב- 1949 את המחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים (המחלקה לגאוגרפיה הראשונה בארץ) ועמד שנים רבות בראשה. פרופ' עמירן היה פעיל בתוך מוסדות האוניברסיטה העברית ובין השאר כיהן כסגן נשיא האוניברסיטה. אך גם מחוץ לכותלי האוניברסיטה היה פעיל מאוד, כך ניהל את המכון לחקר הנגב, המועצה המדעית שליד משרד ראש הממשלה וכן יזם והקים את "מכון ירושלים לחקר ישראל". על כל היוזמות הללו ועל תרומתו למדע הגאוגרפיה בישראל, זכה בשנת 1977 בפרס ישראל. פרופ' דוד עמירן, הוריש למחלקה לגאוגרפיה מחצית מעיזבונו. בצוואתו הורה שפירות הקרן יוענקו מדי שנה כמלגות לסטודנטים מתקדמים במחלקה לגאוגרפיה.

קריטריונים

תלמידי תואר שני

 1. המועמד רשום לקורסים בשנה בה מוצעת המלגה או שסיים את הקורסים הנדרשים בתואר ונותר לו לסיים את כתיבת התזה.
 2. היקף הנ"ז המצטבר בלימודי המוסמך הוא  18 נ"ז לפחות והממוצע המצטבר הינו 90 ומעלה.
 3. המועמד רשום במסלול המחקרי.
 4. הצעת מחקר לתזה הוגשה ואושרה על ידי המדריך.
 5. המועמד בשנת הלימודים השניה או השלישית לתואר השני.

תלמידי תואר שלישי:

 1. המועמד רשום בשנה בה מוצעת המלגה ברשות לתלמידי מחקר.
 2. המועמד בשנת הלימודים הראשונה עד החמישית (כולל) לתואר השלישי.
 3. למועמדים בשנת הלימודים השלישית ומעלה הצעת מחקר מאושרת.

 

מסמכים להגשה

תואר שני:

טופס מועמדות מקוון, קורות חיים, הצעת מחקר, אישור מהמדריך שהצעת המחקר של המועמד הוגשה, מכתב המלצה מהמדריך, גיליונות ציונים לתואר ראשון ושני. בנוסף, למגישים בקשה למלגת המשך: דוח התקדמות ופעילות מחקרית בשנה הקודמת.

 

תואר שלישי:

טופס מועמדות מקוון, קורות חיים, גיליונות ציונים לתואר ראשון ושני, הצעת מחקר (לתלמידים בשלב ב') או מסמך כוונות מחקר (1-2 עמודים) המתאר את כיוון הדוקטורט העתידי (לתלמידים בשלב א'), מכתב המלצה מהמדריך. בנוסף, למגישים בקשה למלגת המשך: דוח התקדמות ופעילות מחקרית בשנה הקודמת.

 

היקף המלגה

המלגה היא בהיקף של 100% ממלגת המחיה של האוניברסיטה העברית לשנה אחת. במקרים מסוימים ינתנו מלגות בהיקף נמוך יותר, אך לא פחות מ- 75% מלגה.

 

הערות

 1. המלגה תוענק על בסיס שיקול מצוינות אקדמית בלבד. השיקולים כוללים ציונים, פרסומים מדעיים, הצגת המחקרים בכנסים מדעיים, הגשת בקשות וזכיה במלגות הצטיינות, ועוד.
 2. המלגה תוענק לתלמיד לשנה אחת הן לתלמידי תואר שני והן לתלמידי תואר שלישי.
 3. תלמיד תואר שני או שלישי שקיבל מלגת עמירן רשאי להגיש בקשה להמשך המלגה לשנה נוספת. הבקשה תידון עם כל הבקשות ותבחן התקדמות המועמד בשנת הלימודים הקודמת. מתן מלגה לתלמידי תואר שני בשנה השלישית דורש אישור ועדת חריגים.
 4. המלגה תנתן לתלמידי תואר שני לכל היותר לשנתיים ולתלמידי תואר שלישי לכל היותר לשלוש שנים.
 5. תלמיד מלגת עמירן שזכה במלגת מצוינות אחרת בהיקף של 75% לפחות יופחת היקף המלגה כך שישלים להיקף שנקבע על ידי הועדה. בכל מקרה הסטודנט יוכר כזוכה מלגת עמירן. 
 6. היתר עבודה למקבלי מלגת עמירן: תותר כל עבודה לתלמידי מוסמך המקבלים מלגה של עד 4,000 ₪ לחודש ולתלמידי דוקטור המקבלים מלגה בגובה של עד 5,000 ₪ לחודש.
 7. המלגה אינה מזכה בפטור משכ"ל.
 8. זוכי המלגה יתבקשו לציין את הקרן כמקור מימון בתזה ובפרסומיהם.

 

 

כל האמור בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה

 

[1] במקרים מסוימים יינתנו מלגות בהיקף נמוך יותר, אך לא פחות מ- 75% מלגה.