טופס מלגת עמירן

מסמכים שיש להעביר בנפרד למזכירות:
לתלמיד מוסמך שנה א' - גליון ציוני בוגר. לתלמיד מוסמך שנים ב',ג' - גליונות ציוני בוגר ומוסמך. לתלמיד מוסמך - אישור מדריך על טיוטת הצעה לתזה - באם טרם אושרה ההצעה. לתלמיד מחקר - גיליון ציוני מוסמך. לתלמיד מחקר - המלצת מדריך.