ד"ר שאול ציונית

שאול ציונית
חבר סגל במחלקה לניהול וכלכלה באוניברסיטה הפתוחה
מרצה בקורסים:

40801 סטטיסטיקה למ"א
40421 הגיונות קנטיאניים: על תיאור ותיאוריה בגאוגרפיה
40733 סטטיסטיקה המרחבית
40115 מבוא לסטטיסטיקה לגאוגרפים א'
40116 מבוא לסטטיסטיקה לגאוגרפים ב'