רקע כללי

הגאוגרפיה היא מדע העוסק בחקר המרחב, הדגמים והתהליכים הפיזיים והאנושיים המתחוללים על פני כדה"א. לימודי הגיאוגרפיה עוסקים בגידול עירוני מואץ, בתהליכי גלובליזציה המתנגשים עם תרבויות מקומיות, בהתמודדות עם בעיות איכות הסביבה וזיהום אוויר, בהתחממות כדה"א ובתמורות האקלימיות הנובעות מכך, בלחץ הגובר על משאבי הטבע, בכוחות המעצבים את פני כדה"א, במחזור ההידרולוגי ובנופי ארץ ישראל בעבר ובהווה.

תחומי מחקר

ניהול תכנון ומדיניות סביבה
פעילות האדם במרחב גאוגרפי נתון משפיעה על הסביבה ולכן על איכות החיים ותוחלת החיים. במדיניות ובתכנון הסביבה אנו מדגישים את ההיבטים האנושיים והפיזיים המשפיעים על הסביבה, תוך זיהוי גישות למזעור הפגיעה בסביבה באמצעים טכנולוגיים, תכנוניים, כלכליים וחברתיים. אמצעים אלה נועדו להשפיע על דפוסי התנהגות, שבאמצעותם ניתן למנוע פגיעה בסביבה. לדוגמא, אמצעים להפחתת צריכה, להתגוננות בפני שינוים אקלימים, ולמניעת סכסוכים על משאבי טבע כדוגמת מים ואנרגיה. בהתמחות בניהול תכנון ומדיניות סביבה אנו חוקרים כיצד שימוש באמצעי מדיניות אלה מאזנים בין צרכים שונים כדוגמת צרכי ביטחון, צרכי כלכלה, שיקולי הוגנות וצרכי המערכת האקולוגית. ההתמחות מפגישה חוקרים וסטודנטים מתחומים שונים על מנת להבין את המורכבות ויחסי הגומלין בין סביבה ואדם. ההתמחות מדגימה מורכבות זו על ידי חקר עיצוב מדיניות משאבי טבע שונים כדוגמת מים, מזון ואנרגיה.

גאוגרפיה עירונית וחברתית
החלק הארי של אוכלוסיית העולם חי כיום בערים ובישובים בעלי אופי עירוני. תחום זה מתמקד בהבנת התהליכים של עיצוב המרחב היישובי, בהדגשת תהליכי עיור, העיר כמערכת, המבנה הגאוגרפי הפנימי של העיר ויחסי גומלין מרחביים. בין היתר, עוסק תחום זה בתהליכים הכלכליים הגלובליים המשפיעים על יחסי הגומלין בין ערים, רשתות עירוניות/יישוביות, מערך שימושי הקרקע בעיר, התנהגות הפרט בסיביה העירונית ומבנה העיר במקומות שונים.

גאוגרפיה היסטורית
הגאוגרפיה ההיסטורית עוסקת בחקר שאלות גאוגרפיות ונושאי יסוד גאוגרפיים שונים בתקופות עבר. הגיאוגרפיה ההיסטורית מציגה שאלות גיאוגרפיות וחותרת להשיב עליהן באמצעות כלי מחקר גיאוגרפיים, היסטוריים וכלים מתחומים קרובים כדוגמת הארכיאולוגיה, האדריכלות וכדומה. היא מתמקדת בקשר בין הגאוגרפיה וההיסטוריה: כיצד עצבו תהליכים היסטוריים את התמונה הגאוגרפית, וכיצד השפיעו מרכיבים גאוגרפיים על התפתחויות היסטוריות ותרבותיות. הגאוגרפיה ההיסטורית דנה בשני תחומים אלה ברמה העולמית, האזורית והארצית, החל מן העת העתיקה ועד לעבר הקרוב. ארץ ישראל משמשת כמעבדה ללימוד הגאוגרפיה ההיסטורית.

גאוגרפיה פוליטית
תחום זה מדגיש את תפקידם של תהליכים חברתיים, פוליטיים ותרבותיים כמעצבים את המרחב. במסגרת זו נבחנים הארגון המרחבי של הפעילות האנושית ברמה היישובית, הבין- יישובית והארצית. תחום זה מתייחס לצד המוסדי של תהליכי שינוי, תכנון ומדיניות, ולמרכיבים החברתיים העומדים בבסיס השינויים המרחביים.

גאוגרפיה פיזית
הגאוגרפיה הפיזית עוסקת במכלול התהליכים הטבעיים המעצבים את פני שטח כדור הארץ. התחום מדגיש שילוב של תהליכים אקלימיים, קרקעיים, ביולוגיים, גאומורפולוגיים והידרולוגיים בקני-מידה שונים של זמן ומרחב, תוך התייחסות למקומו של האדם במערכת הטבעית, כחלק מההכרה במקומו המרכזי של האדם בעיצוב פני כדור הארץ בעידן הגיאולוגי הנוכחי שקיבל את הכינוי Anthropocene. התחום נשען על לימוד ומחקר בשדה בשילוב עם שיטות חדישות כמו מערכות מידע גאוגרפיות ((GIS, חישה מרחוק ומודלים ממוחשבים.  תחום הגאוגרפיה הפיזית מציע בסיס רחב במתן תשובות הולמות לבעיות סביבתיות מגוונות ברמה הכללית והמקומית. דגש מיוחד ניתן לפיענוח מידת הרגישות של נופים לשינויים טבעיים (כגון שינויי אקלים) ולשינויים מעשה ידי אדם (כגון שינויים בשימושי קרקע), תוך כדי הבנת המשובים (feedbacks) שבין פעילות האדם למערכות הפיזיות של כדור הארץ.