מלגת מצוינות על שם דוד עמירן

amiran_4 פרופ' דוד עמירן (קלנר) (1910-2003) היה גאוגרף וחוקר ארץ ישראל.
פרופ' עמירן ז"ל נחשב לאבי הגאוגרפיה המודרנית בישראל.

הוא הקים ב- 1949 את המחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים (המחלקה לגאוגרפיה הראשונה בארץ) ועמד שנים רבות בראשה.
פרופ' עמירן היה פעיל בתוך מוסדות האוניברסיטה העברית ובין השאר כיהן כסגן נשיא האוניברסיטה.
אך גם מחוץ לכותלי האוניברסיטה היה פעיל מאוד, כך ניהל את המכון לחקר הנגב, המועצה המדעית שליד משרד ראש הממשלה וכן יזם והקים את "מכון ירושלים לחקר ישראל".

על כל היוזמות הללו ועל תרומתו למדע הגאוגרפיה בישראל, זכה בשנת 1977 בפרס ישראל.
פרופ' עמירן הרבה לחקור ולפרסם בתחומים השונים של הגאוגרפיה, החל מגאומורפולוגיה, כרטוגרפיה, אקלים, גאוגרפיה אזורית (חבלית) ועירונית, וכלה בגאוגרפיה סביבתית. אחד הפרויקטים החשובים שהוביל וערך היה אטלס ישראל שהינו גולת הכותרת של הסינתזה המחקרית של דוד עמירן.

חקר המדבר הינו נושא מרכזי בעבודתו המדעית וכשליש מכלל הפרסומים של פרופ' עמירן עוסקים בחקר של אזורים צחיחים בדרך של ניצול היתרונות האקלימיים המיוחדים לאזורים אלה.
פרופ' עמירן העמיד תלמידים הרבה – רבים מהם היו פרופסורים לגאוגרפיה באוניברסיטאות השונות בארץ. היה נשוי לרות עמירן, ארכיאולוגית וחוקרת ארץ ישראל בזכות עצמה, שאף זכתה בפרס ישראל לשנת 1982.

קרן המחקר ע"ש דוד עמירן תעניק, מידי שנה, מלגות לתלמידי מחקר מצטיינים בגאוגרפיה בשלבים הבאים:
1) תלמידים לתואר שני במסלול המחקרי
2) תלמידים לתואר שלישי
ועדה בת 5-6 חברים ממורי המחלקה לגאוגרפיה, בראשות ראש המחלקה, המיצגים את תחומי המחקר השונים במחלקה, תקבע בכל שנה את הזוכים במלגות.
קריטריונים לזכייה במלגה

קריטריונים לזכייה במלגה
תלמידי תואר שני:

1. המועמד רשום לקורסים בשנה בה מוצעת המלגה או שסיים את הקורסים הנדרשים בתואר ונותר לו לסיים את כתיבת התיזה.

2. היקף הנ"ז המצטבר בלימודי המוסמך הוא 18 נ"ז לפחות והממוצע המצטבר הינו 90 ומעלה.

3. המועמד רשום במסלול המחקרי.

4. הצעת מחקר לתזה הוגשה ואושרה על ידי המדריך.

5. המועמד בשנת הלימודים השניה או השלישית לתואר השני.

תלמידי תואר שלישי:

1. המועמד רשום בשנה בה מוצעת המלגה ברשות לתלמידי מחקר.

2. המועמד בשנת הלימודים הראשונה עד החמישית (כולל) לתואר השלישי.

3. למועמדים בשנת הלימודים השלישית ומעלה הצעת מחקר מאושרת.מסמכים להגשה
תואר שני:
טופס מועמדות מקוון, קורות חיים, הצעת מחקר, אישור מהמדריך שהצעת המחקר של המועמד הוגשה, מכתב המלצה מהמדריך, גיליונות ציונים לתואר ראשון ושני. בנוסף, למגישים בקשה למלגת המשך: דוח התקדמות ופעילות מחקרית בשנה הקודמת.

תואר שלישי:
טופס מועמדות מקוון, קורות חיים, גיליונות ציונים לתואר ראשון ושני, הצעת מחקר (לתלמידים בשלב ב') או מסמך כוונות מחקר (1-2 עמודים) המתאר את כיוון הדוקטורט העתידי (לתלמידים בשלב א'), מכתב המלצה מהמדריך. בנוסף, למגישים בקשה למלגת המשך: דוח התקדמות ופעילות מחקרית בשנה הקודמת.

 

היקף המלגה
המלגה היא בהיקף של 100% ממלגת המחיה של האוניברסיטה העברית לשנה אחת. במקרים מסוימים ינתנו מלגות בהיקף נמוך יותר, אך לא פחות מ- 75% מלגה.

הערות

1. המלגה תוענק על בסיס שיקול מצוינות אקדמית בלבד. השיקולים כוללים ציונים, פרסומים מדעיים, הצגת המחקרים בכנסים מדעיים, הגשת בקשות וזכיה במלגות הצטיינות, ועוד.

2. המלגה תוענק לתלמיד לשנה אחת הן לתלמידי תואר שני והן לתלמידי תואר שלישי.

3. תלמיד תואר שני או שלישי שקיבל מלגת עמירן רשאי להגיש בקשה להמשך המלגה לשנה נוספת. הבקשה תידון עם כל הבקשות ותבחן התקדמות המועמד בשנת הלימודים הקודמת. מתן מלגה לתלמידי תואר שני בשנה השלישית דורש אישור ועדת חריגים.

4. המלגה תנתן לתלמידי תואר שני לכל היותר לשנתיים ולתלמידי תואר שלישי לכל היותר לשלוש שנים.

5. תלמיד מלגת עמירן שזכה במלגת מצוינות אחרת בהיקף של 75% לפחות יופחת היקף המלגה כך שישלים להיקף שנקבע על ידי הועדה. בכל מקרה הסטודנט יוכר כזוכה מלגת עמירן.

6. תלמיד מחקר המקבל מלגת עמירן בהיקף של 100% רשאי לעבוד מחוץ לאוניברסיטה עד חצי משרה .

7. המלגה אינה מזכה בפטור משכ"ל.

8. זוכי המלגה יתבקשו לציין את הקרן כמקור מימון בתיזה ובפרסומיהם.


כל האמור בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה


קול קורא

 

מלגה למצוינות אקדמית בגאוגרפיה ע"ש פרופ' דוד עמירן לשנת הלימודים תשע"ט

 

המחלקה לגאוגרפיה תעניק מלגות לתלמידים מתקדמים מצטיינים בגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים מקרן המחקר ע"ש פרופ' דוד עמירן.

המלגות יוענקו לתלמידי התואר השני במסלול המחקרי ולתלמידים לתואר שלישי בכל תחומי  המחקר הגאוגרפי.

המלגה היא בהיקף של 100% ממלגת המחיה של האוניברסיטה העברית לשנה אחת[1].

הקריטריונים להגשת מועמדות למלגת עמירן מפורטים להלן.

הגשת מועמדות לקבלת המלגה תתבצע באמצעות טופס מקוון באתר המחלקה עד ליום ה' 1 בנובמבר 2018.

מסמכים נלווים יש לשלוח במייל ליעל בר דוד במזכירות המחלקה yaelbd@savion.huji.ac.il

 

לבירורים ניתן לפנות למזכירות המחלקה בטלפון: 02-5883019

 

רקע

פרופ' דוד עמירן ז"ל (2003-1910) נחשב לאבי הגאוגרפיה המודרנית בישראל. הוא הקים ב- 1949 את המחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים (המחלקה לגאוגרפיה הראשונה בארץ) ועמד שנים רבות בראשה. פרופ' עמירן היה פעיל בתוך מוסדות האוניברסיטה העברית ובין השאר כיהן כסגן נשיא האוניברסיטה. אך גם מחוץ לכותלי האוניברסיטה היה פעיל מאוד, כך ניהל את המכון לחקר הנגב, המועצה המדעית שליד משרד ראש הממשלה וכן יזם והקים את "מכון ירושלים לחקר ישראל". על כל היוזמות הללו ועל תרומתו למדע הגאוגרפיה בישראל, זכה בשנת 1977 בפרס ישראל. פרופ' דוד עמירן, הוריש למחלקה לגאוגרפיה מחצית מעיזבונו. בצוואתו הורה שפירות הקרן יוענקו מדי שנה כמלגות לסטודנטים מתקדמים במחלקה לגאוגרפיה.

קריטריונים

תלמידי תואר שני

 1. המועמד רשום לקורסים בשנה בה מוצעת המלגה או שסיים את הקורסים הנדרשים בתואר ונותר לו לסיים את כתיבת התזה.
 2. היקף הנ"ז המצטבר בלימודי המוסמך הוא  18 נ"ז לפחות והממוצע המצטבר הינו 90 ומעלה.
 3. המועמד רשום במסלול המחקרי.
 4. הצעת מחקר לתזה הוגשה ואושרה על ידי המדריך.
 5. המועמד בשנת הלימודים השניה או השלישית לתואר השני.

תלמידי תואר שלישי:

 1. המועמד רשום בשנה בה מוצעת המלגה ברשות לתלמידי מחקר.
 2. המועמד בשנת הלימודים הראשונה עד החמישית (כולל) לתואר השלישי.
 3. למועמדים בשנת הלימודים השלישית ומעלה הצעת מחקר מאושרת.

 

מסמכים להגשה

תואר שני:

טופס מועמדות מקוון, קורות חיים, הצעת מחקר, אישור מהמדריך שהצעת המחקר של המועמד הוגשה, מכתב המלצה מהמדריך, גיליונות ציונים לתואר ראשון ושני. בנוסף, למגישים בקשה למלגת המשך: דוח התקדמות ופעילות מחקרית בשנה הקודמת.

 

תואר שלישי:

טופס מועמדות מקוון, קורות חיים, גיליונות ציונים לתואר ראשון ושני, הצעת מחקר (לתלמידים בשלב ב') או מסמך כוונות מחקר (1-2 עמודים) המתאר את כיוון הדוקטורט העתידי (לתלמידים בשלב א'), מכתב המלצה מהמדריך. בנוסף, למגישים בקשה למלגת המשך: דוח התקדמות ופעילות מחקרית בשנה הקודמת.

 

היקף המלגה

המלגה היא בהיקף של 100% ממלגת המחיה של האוניברסיטה העברית לשנה אחת. במקרים מסוימים ינתנו מלגות בהיקף נמוך יותר, אך לא פחות מ- 75% מלגה.

 

הערות

 1. המלגה תוענק על בסיס שיקול מצוינות אקדמית בלבד. השיקולים כוללים ציונים, פרסומים מדעיים, הצגת המחקרים בכנסים מדעיים, הגשת בקשות וזכיה במלגות הצטיינות, ועוד.
 2. המלגה תוענק לתלמיד לשנה אחת הן לתלמידי תואר שני והן לתלמידי תואר שלישי.
 3. תלמיד תואר שני או שלישי שקיבל מלגת עמירן רשאי להגיש בקשה להמשך המלגה לשנה נוספת. הבקשה תידון עם כל הבקשות ותבחן התקדמות המועמד בשנת הלימודים הקודמת. מתן מלגה לתלמידי תואר שני בשנה השלישית דורש אישור ועדת חריגים.
 4. המלגה תנתן לתלמידי תואר שני לכל היותר לשנתיים ולתלמידי תואר שלישי לכל היותר לשלוש שנים.
 5. תלמיד מלגת עמירן שזכה במלגת מצוינות אחרת בהיקף של 75% לפחות יופחת היקף המלגה כך שישלים להיקף שנקבע על ידי הועדה. בכל מקרה הסטודנט יוכר כזוכה מלגת עמירן. 
 6. היתר עבודה למקבלי מלגת עמירן: תותר כל עבודה לתלמידי מוסמך המקבלים מלגה של עד 4,000 ₪ לחודש ולתלמידי דוקטור המקבלים מלגה בגובה של עד 5,000 ₪ לחודש.
 7. המלגה אינה מזכה בפטור משכ"ל.
 8. זוכי המלגה יתבקשו לציין את הקרן כמקור מימון בתזה ובפרסומיהם.

 

 

כל האמור בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה

 

[1] במקרים מסוימים יינתנו מלגות בהיקף נמוך יותר, אך לא פחות מ- 75% מלגה.

טקס הענקת המלגה

טקס הענקת מלגות עמירן מתקיים בחודש מרץ מידי שנה בשיתוף המכון לארכיאולוגיה


זוכי המלגה

זוכי מלגה למצויינות אקדמית על שם דוד עמירן תשע"ח:
 

 שנת לימודים

 תואר

 שם הזוכה

 נושא המחקר

 שם המנחה

 תשע"ח   תואר שלישי   גלעד וייל  מיפוי צומח מעוצה בחישה מרחוק    פרופ' נעם לוין
 תשע"ח   תואר שני   גיא קרן  תכנון תחבורה לחירום  פרופ' דניאל פלזנשטיין
תשע"ח   תואר מוסמך  מליחה זגייר  The Emergence of a vertical slum ? The role of developers and the experience of reside nce in Kufar – Akab-Jerusalem  פרופ' אמילי סילברמן
תשע"ח   תואר שלישי  רותם משקוב  השפעת טכנולוגיה ניידת על חוויית התייר  פרופ' נועם שובל
תשע"ח   תואר שלישי  רתם אלינסון  מיקור המונים ככלי לחקר פעילות נופש בטבע בישראל  פרופ' נעם לוין
תשע"ח   תואר שני  שגיא גנות  הקצאת קרקע למגורים בשליטת המדינה בתנאי היצע מוגבל: מבט השוואתי מישראל, סינגפור והונג-קונג  פרופ' דניאל פלזנשטיין
 
 
זוכי מלגה למצויינות אקדמית על שם דוד עמירן תשע"ז:
 

 שנת לימודים

 תואר

 שם הזוכה

 נושא המחקר

 שם המנחה

 תשע"ז  תואר שלישי   גלעד וייל  מיפוי צומח מעוצה בחישה מרחוק    פרופ' נעם לוין
 תשע"ז  תואר שלישי  אביב אופנהיים  תופעת החזקה משותפת של קרקעות בארץ-ישראל, 1858 - 1948  פרופ' נעם לוין , פרופ' רות קרק
 

זוכי מלגה למצויינות אקדמית על שם דוד עמירן תשע"ו:
 

 שנת לימודים

 תואר

 שם הזוכה

 נושא המחקר

 שם המנחה

 תשע"ו  תואר שלישי  מלכה גרינברג-רענן  מרחב, יחסי כוחות וזהויות בירושלים:  חקירה באמצעות מפות מנטאליות ו-  GPS  פרופ' נעם שובל
   תואר שלישי  גלעד וייל  זיהוי מיני חורש ים תיכוניים מעוצים על בסיס ספקטראלי-פנולוגי  פרופ' נעם לוין
   תואר שלישי  רחל פרידמן

 Understanding the Role of the Private Developer in the Spatial, Socioeconomic, and Political Urban Context

 ד"ר גלעד רוזן
 תשע"ה  תואר שלישי  גדעון יקר  ממשל עירוני ופיתוח מתקני ספורט: מימון ציבורי ו(אי)מעורבות המגזר הפרטי  פרופ' ערן רזין, ד"ר גלעד רוזן, מרק רוזנטראוב
   תואר שלישי  מתן סינגר  שירותי בריאות בעידן של תמורות כלכליות: פרישה מרחבית, נגישות וצדק חברתי  פרופ' ערן פייטלסון
         
 תשע"ד  תואר שלישי  יאיר אשר גרינברג  רציונליות בזמן ובמרחב של הפרט- בחינה מחדש ומודל כוללני של התנהגות מרחבית  פרופ' נעם שובל
   תואר שלישי  מוטי זוהר  אפיון דגמי נזק מרעידות אדמה בישראל וסביבותיה במרחב ובזמן על בסיס דיווחים היסטוריים  פרופ' ריכב רובין, פרופ' עמוס סלמון
   מוסמך (שנה ב')  מוטי פסל  ---------------------  פרופ' ריכב רובין
   מוסמך (שנה ב')  רחל פרידמן  ---------------------  ד"ר גלעד רוזן
         
 תשע"ג  תואר שלישי  שלו בודנהיימר  המאפיינים של השונות המרחבית של העומק האופטי של אירוסולים במצבים סינופטיים שונים מעל אגן הים התיכון  פרופ' אורי דיין, פרופ' איתמר לנסקי
   מוסמך (שנה א)  עדי פרי  ---------------------  
         
 תשע"ב  תואר שלישי  זיו רובין  מחירי דירות והיצע הקרקעות לבניה: המקרה הישראלי  פרופ' דני פלזנשטיין
   תואר שלישי  אייל אשבל  היווצרות של מוקדי משנה במערכת המטרופולינים: איתור, ניתוח וסימולציה.  פרופ' דני פלזנשטיין
   מוסמך (שנה א)  עומר באב  --------------------  
   מוסמך (שנה א)  יאיר גרינברגר  --------------------  
   מוסמך (שנה א)  אנא-אל דבח  --------------------  
         
 תשע"א

 מוסמך (שנה א')

 ליאור רגב  --------------------  
   תואר שלישי  מלכה גרינברג  ירושלים – העיר שחוברה לה יחדיו?
 מערך יחסי הגומלין המרחבי והתפיסתי בין אוכלוסיות העיר השונות.
 ד"ר נעם שובל
 
   תואר שלישי  עמית טובי

 השפעת תופעות סביבתיות על התפתחות קונפליקטים

 פרופ' ערן פייטלסון
         
 תש"ע

 מוסמך

 כנרת כהן-שלום

 חקירת תנועה במרחב של קשישים באמצעות שיטות איתור מתקדמות

 ד"ר נעם שובל

 

 מוסמך (שנה א')

 מגי לוי

 --------------------

 

 

 תואר שלישי

 חגית יקיר

 דגמים בזמן ובמרחב של בצורות בדרום מזרח הים התיכון, אפיון סינופטי והשפעתן על מצב הצמחיה

 ד"ר אפרת מורין

         

 תשס"ט

 מוסמך

 תמר ריב

 דפוסי משקעים בהולוקן המאוחר על-פי מפלסי ים המלח

 ד"ר אפרת מורין

   מוסמך (שנה א')

 אודי הורביץ

 -----------------------

 
   מוסמך

 דורית אילון

 מסעו של וולני למזרח

 פרופ' ריכב רובין

 

 תואר שלישי

 מיכל קמחי

 גנים טקסטואלים בירושלים: השוואה בין גת שמנים לגם הקבר

 פרופ' רוני אלנבלום

   תואר שלישי

 רוני דרורי

 מקורות פחמן חד חמצני באגן הים התיכון ומנגנון הסעתם

 פרופ' אורי דיין

         

 תשס"ח

 מוסמך

 עמית טובי

 השפעת הפגיעות על מדיניות מיטיגציה של שינויי אקלים

 פרופ' ערן פייטלסון

 ד"ר איתי פישהנדלר

 

 תואר שלישי

 רון הורן

 דפוסי צריכה מרחביים והצורך במדדי מחירים לצרכן אזוריים בישראל

 פרופ' דני פלזנשטיין

 

 תואר שלישי

 רם אלמוג

 משטר המים בחולות דרום מישור החוף

 פרופ' אהרון יאיר

 
 

טופס מלגת עמירן

מסמכים שיש להעביר בנפרד למזכירות
לתלמיד מוסמך שנה א' - גליון ציוני בוגר.
לתלמיד מוסמך שנים ב',ג' - גליונות ציוני בוגר ומוסמך.
לתלמיד מוסמך - אישור מדריך על טיוטת הצעה לתזה - באם טרם אושרה ההצעה.
לתלמיד מחקר - גיליון ציוני מוסמך.
לתלמיד מחקר - המלצת מדריך.