תחומי מחקר

תחומי מחקר במחלקה
הגאוגרפיה היא מדע העוסק בחקר המרחב, הדגמים והתהליכים הפיזיים והאנושיים המתחוללים על פני כדה"א.
לימודי הגיאוגרפיה עוסקים בגידול עירוני מואץ, בתהליכי גלובליזציה המתנגשים עם תרבויות מקומיות, בהתמודדות עם בעיות איכות הסביבה וזיהום אוויר, בהתחממות כדה"א ובתמורות האקלימיות הנובעות מכך, בלחץ הגובר על משאבי הטבע, בכוחות המעצבים את פני כדה"א, במחזור ההידרולוגי ובנופי ארץ ישראל בעבר ובהווה.

תחומי מחקר
ניהול תכנון ומדיניות סביבה
איכות הסביבה היא פועל יוצא של פעילות האדם במרחב גאוגרפי נתון.
תחום זה מדגיש את ההיבטים האנושיים והפיזיים של הפגיעה בסביבה, תוך זיהוי גישות למזעור הפגיעה בסביבה באמצעים טכנולוגיים, תכנוניים וכלכליים.
אמצעים אלה נועדו להשפיע על דפוסי התנהגות, שבאמצעותם ניתן למנוע היווצרות בעיות איכות סביבה מסוימות או למזער את השפעתן.

גאוגרפיה עירונית וחברתית
החלק הארי של אוכלוסיית העולם חי כיום בערים ובישובים בעלי אופי עירוני.
תחום זה מתמקד בהבנת התהליכים של עיצוב המרחב היישובי, בהדגשת תהליכי עיור, העיר כמערכת, המבנה הגאוגרפי הפנימי של העיר ויחסי גומלין מרחביים.
בין היתר, עוסק תחום זה בתהליכים הכלכליים הגלובליים המשפיעים על יחסי הגומלין בין ערים, רשתות עירוניות/יישוביות ומבנה העיר במקומות שונים.

גאוגרפיה היסטורית
הגאוגרפיה ההיסטורית עוסקת בחקר שאלות גאוגרפיות ונושאי יסוד גאוגרפיים שונים בתקופות עבר. היא מתמקדת בקשר בין הגאוגרפיה וההיסטוריה: כיצד עצבו תהליכים היסטוריים את התמונה הגאוגרפית, וכיצד השפיעו מרכיבים גאוגרפיים על התפתחויות היסטוריות ותרבותיות. הגאוגרפיה ההיסטורית דנה בשני תחומים אלה ברמה העולמית, האזורית והארצית, החל מן העת העתיקה ועד לעבר הקרוב. ארץ ישראל משמשת כמעבדה ללימוד הגאוגרפיה ההיסטורית.

גאוגרפיה פוליטית
תחום זה מדגיש את תפקידם של תהליכים חברתיים, פוליטיים ותרבותיים כמעצבים את המרחב. במסגרת זו נבחנים הארגון המרחבי של הפעילות האנושית ברמה היישובית, הבין- יישובית והארצית. תחום זה מתייחס לצד המוסדי של תהליכי שינוי, תכנון ומדיניות, ולמרכיבים החברתיים העומדים בבסיס השינויים המרחביים.

גאוגרפיה פיזית
הגאוגרפיה הפיזית עוסקת במכלול התהליכים הטבעיים המעצבים את פני שטח כדור הארץ. התחום מדגיש שילוב של תהליכים אקלימיים, קרקעיים, ביולוגיים, גאומורפולוגיים והידרולוגיים בקני-מידה שונים של זמן ומרחב. התחום נשען מהותית על לימוד ומחקר בשדה ובמעבדה הקשורה בכך, והוא מציע בסיס רחב במתן תשובות הולמות לבעיות סביבתיות מגוונות ברמה הכללית והמקומית.
תחומי המחקר הנ"ל נחקרים באמצעות כלים איכותניים וכמותיים בהתאם לצורך. בתחומים רבים נעשה שימוש בשיטות חדישות כמו מערכות מידע גאוגרפיות (GIS) , חישה מרחוק, שיטות איתור מתקדמות ושימוש במודלי סימולציה ממוחשבים.