קריטריונים לזכייה במלגה

קריטריונים לזכייה במלגה
תלמידי תואר שני:

1. המועמד רשום לקורסים בשנה בה מוצעת המלגה או שסיים את הקורסים הנדרשים בתואר ונותר לו לסיים את כתיבת התיזה.

2. היקף הנ"ז המצטבר בלימודי המוסמך הוא 18 נ"ז לפחות והממוצע המצטבר הינו 90 ומעלה.

3. המועמד רשום במסלול המחקרי.

4. הצעת מחקר לתזה הוגשה ואושרה על ידי המדריך.

5. המועמד בשנת הלימודים השניה או השלישית לתואר השני.

תלמידי תואר שלישי:

1. המועמד רשום בשנה בה מוצעת המלגה ברשות לתלמידי מחקר.

2. המועמד בשנת הלימודים הראשונה עד החמישית (כולל) לתואר השלישי.

3. למועמדים בשנת הלימודים השלישית ומעלה הצעת מחקר מאושרת.מסמכים להגשה
תואר שני:
טופס מועמדות מקוון, קורות חיים, הצעת מחקר, אישור מהמדריך שהצעת המחקר של המועמד הוגשה, מכתב המלצה מהמדריך, גיליונות ציונים לתואר ראשון ושני. בנוסף, למגישים בקשה למלגת המשך: דוח התקדמות ופעילות מחקרית בשנה הקודמת.

תואר שלישי:
טופס מועמדות מקוון, קורות חיים, גיליונות ציונים לתואר ראשון ושני, הצעת מחקר (לתלמידים בשלב ב') או מסמך כוונות מחקר (1-2 עמודים) המתאר את כיוון הדוקטורט העתידי (לתלמידים בשלב א'), מכתב המלצה מהמדריך. בנוסף, למגישים בקשה למלגת המשך: דוח התקדמות ופעילות מחקרית בשנה הקודמת.

 

היקף המלגה
המלגה היא בהיקף של 100% ממלגת המחיה של האוניברסיטה העברית לשנה אחת. במקרים מסוימים ינתנו מלגות בהיקף נמוך יותר, אך לא פחות מ- 75% מלגה.

הערות

1. המלגה תוענק על בסיס שיקול מצוינות אקדמית בלבד. השיקולים כוללים ציונים, פרסומים מדעיים, הצגת המחקרים בכנסים מדעיים, הגשת בקשות וזכיה במלגות הצטיינות, ועוד.

2. המלגה תוענק לתלמיד לשנה אחת הן לתלמידי תואר שני והן לתלמידי תואר שלישי.

3. תלמיד תואר שני או שלישי שקיבל מלגת עמירן רשאי להגיש בקשה להמשך המלגה לשנה נוספת. הבקשה תידון עם כל הבקשות ותבחן התקדמות המועמד בשנת הלימודים הקודמת. מתן מלגה לתלמידי תואר שני בשנה השלישית דורש אישור ועדת חריגים.

4. המלגה תנתן לתלמידי תואר שני לכל היותר לשנתיים ולתלמידי תואר שלישי לכל היותר לשלוש שנים.

5. תלמיד מלגת עמירן שזכה במלגת מצוינות אחרת בהיקף של 75% לפחות יופחת היקף המלגה כך שישלים להיקף שנקבע על ידי הועדה. בכל מקרה הסטודנט יוכר כזוכה מלגת עמירן.

6. תלמיד מחקר המקבל מלגת עמירן בהיקף של 100% רשאי לעבוד מחוץ לאוניברסיטה עד חצי משרה .

7. המלגה אינה מזכה בפטור משכ"ל.

8. זוכי המלגה יתבקשו לציין את הקרן כמקור מימון בתיזה ובפרסומיהם.


כל האמור בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה