טופס מלגת עמירן

מסמכים שיש להעביר בנפרד למזכירות
לתלמיד מוסמך שנה א' - גליון ציוני בוגר.
לתלמיד מוסמך שנים ב',ג' - גליונות ציוני בוגר ומוסמך.
לתלמיד מוסמך - אישור מדריך על טיוטת הצעה לתזה - באם טרם אושרה ההצעה.
לתלמיד מחקר - גיליון ציוני מוסמך.
לתלמיד מחקר - המלצת מדריך.