אוגוסט 2018

 

23.8.2018

הזמנה להציע הצעות לעבודת סטודנט באגף לתכנון העיר באמצעות שירותי ייעוץ,
לצורך עדכון השימושים הציבוריים במערכת ייעודי הקרקע, לשם יצירת שכבת שימושים ציבוריים במערכת מידע גיאוגרפית (GIS) 

1. רקע: מחלקת ה-GIS באגף לתכנון העיר בעיריית ירושלים מזמינה בזה סטודנטים לתואר ראשון (שנה ג') או תואר שני להגיש הצעות להעסקה באגף תכנון העיר באמצעות שירותי ייעוץ.
2. מטרת התפקיד: 
עדכון שימושים ציבוריים מאושרים ב-15,472 מגרשים/תאי שטח שבתוך 3,901 תכניות בניין עיר שאושרו בין השנים 01/01/1990 עד 31/12/2013, בתוך מערכת GIS העירונית.

3. תנאי סף: 
שנות לימוד.

 • לימודים רלוונטיים במוסדות להשכלה גבוהה: גיאוגרפיה ו/או לימודים עירוניים ואזוריים/גיאואינפורמטיקה. 
 • הכרת מערכות GIS מבית היוצר של ESRI – חובה. 
 • לא נדרש ניסיון קודם.

4. מטלות עיקריות: 

 • הטמעת שימושים ציבוריים במערכת ייעודי הקרקע.
 • יצירת שכבה חדשה מתוך הנתונים שהוטמעו במערכת מידע גיאוגרפי, לרבות הנתונים הכמותיים.
 • עדכון שכבות GIS, ביצוע ניתוחים ומיפויים בהתאם להוראות מנהל המחלקה. 

5. ההצעה הכספית: 

 • העבודה תתבצע באמצעות חתימת חוזה מול חברת אריאל.  
 • התעריף: 35 ₪ לשעה בתוספת מע"מ לשעת עבודה, עד 120 שעות חודשיות, ועד לסיום הפרויקט (בממוצע שנת עבודה). 
 • בחירת המועמד המתאים תהיה על בסיס ההתאמה לדרישות ההצעה ועל סמך ריאיון אישי עם מנהל האגף וחברי צוות נוספים. תינתן אפשרות לבחור עד שני מועמדים שיחלקו בעבודה.
 • המחיר על פי האמור לעיל כולל את כל ההוצאות מכל מין וסוג שיוצאו במהלך ולצורך ביצוע העבודה. 
 • על המחיר יתווסף מע"מ על פי שיעורו בחוק בעת ביצוע התשלום.

6. אופן הגשת ההצעה:
א. קורות חיים, לרבות הניסיון המקצועי הרלוונטי של המציע בעבודות דומות. 
ב. על המציע לצרף תעודות רלוונטיות.

7. לוח זמנים לביצוע העבודה:
הזוכה יתחיל את ביצוע העבודה עם חתימת חוזה ההתקשרות עמו על-פי הדרישות שיינתנו מעת לעת ע"י מנהל מחלקת ה- GIS.

8. זכויות המזמין:
המזמין שומר לעצמו את הזכויות שלהלן:
א. לבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל מציע ו/או מכל המציעים לעניין ההצעות שהוצעו.
ב. לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את הדרישות המפורטות במסמך זה. 
ג. מובא בזאת לידיעת המתמודדים, כי המזמין רשאי להזמין מהזוכה רק חלק מהעבודה והשירותים המפורטים במסמך זה או לא להזמינם בכלל.
ד. העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות המחיר, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי הבקשה, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך ויובאו, בכתב, לידיעתם של המשתתפים וכל נותני השירותים שקיבלו את מסמכי הבקשה מהעירייה בדוא"ל/פקס לפי הכתובות שנמסרו על ידם.

ה. אין המזמין מתחייב לקבל כל הצעה שהיא. 
    
ו. המזמין רשאי לקיים מו"מ עם המציעים ו/או עם מי מהם, לצמצם ו/או לבטל את העבודה ו/או חלקה בשל סיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או ארגוניות כלשהן ולמציעים לא תהיה כל טענה/דרישה או תביעה בשל שימוש שעשה המזמין בזכות מזכויותיו אלו. 
ז. הצעה שהוגשה שלא בהתאם לדרישות הסף האמורות תפסל והודעת פסילה תימסר למציע. ואולם, רשאית הוועדה שלא לפסול הצעה אם ראתה כי נפלה בה טעות טכנית, כגון טעות סופר או חשבונית, ובלבד כי הטעות הינה בתום לב.    
ח. הוועדה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, אם ראתה כי טעם הפסילה שבהצעתה הינו טכני, כמפורט לעיל, לתת למציע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את הפסול הטכני שבהצעה ולאשרו בחתימתו ולא לפסול אותה אם הפסול תוקן תוך פרק הזמן.
ט. העירייה אינה מתחייבת לבחור בהצעה כלשהי.
י. העירייה רשאית לזמן לראיון את אחד או יותר מהמגישים את המסמכים להתרשמותו/או למתן הבהרות.
יא. העירייה תהיה רשאית לבטל פנייה זו בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
יב. כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי ההזמנה המצורפים בזה או כל הסתייגות לגביהם בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת הדיון על ההצעה ואף עלולים לגרום לפסילתה.
יג. הגורם שייבחר לביצוע הפרויקט לא ייחשב כעובד העירייה.
יד.הגורם שייבחר לביצוע הפרויקט יחתום על חוזה קבלנות כספק שירות / יועץ חיצוני לעירייה על פי נוסח החוזה המצ"ב.
טו. התמורה בגין השירותים תשולם בהתאם להוראות החוזה.
טז. העירייה אינה מתחייבת להיקף מינימאלי של הזמנת שירותים וכן תוכל על פי שיקול דעתה לצמצם או להקטין את היקף השירותים הניתנים. כמו כן תוכל העירייה להפסיק את ההתקשרות בהודעה של 30 יום מראש.
יז. מצ"ב טיוטת חוזה על נספחיו וכן מפרט עבודות המגדירים את מטלות העבודה. על המציעים לחתום על כל עמוד ועמוד בראשי תיבות ובעמוד האחרון חתימה מלאה.

9. הגשת ההצעות:
הפניה תופנה לאילן גוייכמן, מנהל מחלקת ה- GIS, לא יאוחר מ-16/10/2018. ההצעה תימסר לכתובת מייל gcilan@jerusalem.muni.il יש לציין בנושא המייל "קורות חיים עבור משרת סטודנט במחלקת GIS עיריית ירושלים". הצעות שיועברו לאחר המועד שצוין לעיל לא תתקבלנה. 

שאלות והבהרות ניתן להפנות לאילן גוייכמן – מנהל מחלקת ה- GIS באגף לתכנון העיר, 
טל. 02-6296327, gcilan@jerusalem.muni.il. הבהרות מהותיות יועברו לידיעת כלל המציעים. יובהר כי רק הבהרות שניתנו בכתב יחייבו את המזמין.

בכבוד רב,

עפר גרידינגר
מנהל האגף לתכנון העיר


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.8.2018

במשרד הפנים, אגף תכנון מפת השלטון המקומי - שינוי גבולות וחלוקת הכנסות, מחפשים סטודנט/ית

שיעסוק/תעסוק במיפוי בעיקר ובכל הנגזרות בתחום זה, למשרה בהיקף של כ-100 שעות חודשיות.
מעולה למי שמחפש/ת להשתלב בתחום ה-GIS.
פרטים וקו"ח לשלוח בבקשה אלי - shirish@moin.gov.il
ניתן לראות את הפרטים המלאים באתר נציבות שירות המדינה,

תחת משרות בפטור ממכרז: http://archive.csc.gov.il/Tenders/Jobs/Pages/1738-2018.aspx

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

21.8.2018

דרוש/ה עוזר/ת לפרויקט הוועדות הגאוגרפיות במשרד הפנים. 
הזדמנות מעולה לתפקיד מרתק, להכיר וללמוד את עולם השלטון המקומי בישראל, ולקחת חלק בפרויקט סופר חשוב ומשפיע.
צוות הוועדה הגאוגרפית מרכז מתרחב ומחפש עוזר/ת לוועדה.
אם יש לך ראש גדול, יכולת כתיבה וניסוח, רצון להשפיע, וחיוך הם חלק ממי שאת/ה, שלח/י אלינו קו"ח.
היקף משרה: עד 160 שעות חודשיות.
מקום העבודה: רמלה (צמוד לתחנת הרכבת).
מעסיק: חברת מרטנס-הופמן.
תנאים: שכר הולם + תנאים סוציאליים מלאים.
זמינות: מיידית.
תינתן עדיפות לבעלי תואר ראשון בתחומים הבאים: מדיניות ציבורית, מדעי המדינה, תכנון ערים, גאוגרפיה, כלכלה.
רלוונטי גם לסטודנטים/ות, התחייבות לשלושה ימי עבודה לפחות.
קו"ח יש לשלוח לדוא"ל geo.merkaz@moin.gov.il
נא לצרף כמה מילים למה אתם מעוניינים להתקבל למשרה.
רק פניות מתאימות תענינה.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

21.8.2018

לחברת DHV חברת בת של AVIV AMCG דרוש/ה יועצ/ת סביבה
תואר בהנדסת סביבה/כימיה/גיאוגרפיה
2-4 שנות ניסיון בתפקיד דומה- עדיפות לייעוץ. 
תואר שני- יתרון 
יכולת כתיבה ברמה טובה, אורינטציה למערכות מידע- אקסל בעיקר
יכולות ניתוח טובות, יכולת לעבודה עצמאית ויחסי אנוש מעולים
שליחת קו"ח למייל: lihi.solan@avivamcg.com
לפרטים נוספים: https://dhvmed.com/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

21.8.2018

לגעת במרחב בע"מ, חברת בוטיק צעירה בתחום המידע הגיאוגרפי, קולטת עובדים.
אם את/ה אסרטיבי/ת עם תודעת שירות מפותחת יתכן שתתאים/מי לנו.
מובטח: סביבה צעירה וידידותית, עניין וורסטיליות בעבודה, אפשרות להתפתח בעתיד. 
מוזמנים להצטרף ולגדול איתנו.
מיקום העבודה: אזור התעשייה לוד (בתוך המכון הגיאופיזי).
פרטיים באתר: https://www.geo-touch.com/ 
קורות חיים להילה מנהל התפעול: Hila@geo-touch.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

21.8.2018

לארגון בטחוני מוכר בירושלים דרוש/ה אנליסט/ית גיאוגרפי/ת! 
הזדמנות מעולה להשתלב בתחום הפיתוח והאנליטיקה של הנתונים בארגון גדול ומוכר, ללא ניסיון קודם בפיתוח!
דרישות: 
- תואר ראשון במדעי המחשב/ מתמטיקה/גיאוגרפיה/ גיאואינפורמציה/ הנדסה או תואר רלוונטי אחר- חובה 
- ניסיון של 2 שנים לפחות בארגון וניתוח מידע מובנה ובלתי מובנה בהיקפים גדולים- חובה
- ניסיון בעבודה מול מקורות נתונים ופלטפורמות אנליטיות- חובה 
- ניסיון של למעלה מ- 2 שנים בעיבוד וניתוח מרחבי במערכות מידע 
גיאוגרפיות, כולל עבודה מול בסיסי נתונים גדולים- חובה 
- ניסיון בעולמות תוכן של GIS ועבודה בתחום- יתרון משמעותי
קו"ח רלוונטיים נא לשלוח למייל: 
roni.shafran@horizontech.co.il

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

21.8.2018

לפרויקט גדול בתחום מערכות מידע גיאוגרפיות דרושים אנשי GIS:
הכשרה בקורס רשמי של מערכת ArcGIS (לרבות קורס צה"לי).
ידע וניסיון בעבודה בתוכנת AutoCAD - יתרון
תנאים מעולים למתאימים!
עבודה במרכז הארץ.
קורות חיים ל chen_r@geoda.co.il


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

21.8.2018

WHAT3WORDS Language Consultant - Hebrew

DESCRIPTION
We are looking for native speakers of Hebrew to help us localise our product.
We are currently working to launch a Hebrew version of our map, so that every 3m x 3m of the globe will have its own unique 3 word address in your language. The job comprises two main phases:
1. making sure that the best, most common words in your language are used, and
2. making sure that no unsuitable words end up in the 3 word addresses.

REQUIREMENTS
No specific qualifications are required, although we are looking for people who are passionate about language (the sort of people who love their language and pride themselves on their spelling and vocabulary skills!) and are confident in discussing it in English.

Before expressing your interest in our project, please familiarise yourself with our website thoroughly and explore our map. We’d love to hear what you think of what3words as well as what your English 3 word address at home is (you can find this on our map at https://map.what3words.com – the search bar accepts usual street addresses as well as 3 word addresses).

Work: freelance from home (computer and internet access needed)
Hours: typically around 5-10 hours/week but can be tailored to your particular circumstances
Duration: 4 months in total from commencement of project
The deadline for applying to the role is Sunday 16 September.
הגשת קו"ח באתר: https://what3words.workable.com/jobs/785721
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

13.8.2018

דרוש/ה גיאוגרף/ית מתחיל/ה- GIS- לחברה גדולה בת"א (עובד/ת חברת טלדור)-ליד רכבת השלום-עזריאלי או בצפון ת"א- תנאים מעולים!!!!
תיאור התפקיד: 
קליטה/עדכון נתוני תכנון קליטה/עדכון נתונים אלפא נומריים במערכות GIS מבוססות ARCGIS
• הקלדת נתונים ומחשובם
• הכנה והפקת דוחות ומפות
דרישות התפקיד:
גיאוגרפים/יות או יוצאי/ת צבא. בעלי/ות ידע ב GIS. עובד/ת אחראי/ת דייקן/ית ידע בתוכנות אופיס. 
5 ימים בשבוע בין השעות 08:00-17:00 או 07:00-16:00
תנאים מעולים!!!+אש"ל יומי
-המודעה פונה לגברים ונשים כאחד-
המעוניינים/ות מתבקשים/ות להפנות קורות חיים
לאימייל: kerenmag@taldor.co.il

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

13.8.2018


דרוש/ה גיאוגרף/ית מתחיל/ה- GIS- לחברה גדולה בחיפה (עובד/ת חברת טלדור)- תנאים מעולים!!!!
תיאור התפקיד: 
קליטה/עדכון נתוני תכנון קליטה/עדכון נתונים אלפא נומריים במערכות GIS מבוססות ARCGIS
• הקלדת נתונים ומחשובם
• הכנה והפקת דוחות ומפות
דרישות התפקיד:
גיאוגרפים/יות או יוצאי/ת צבא. בעלי/ות ידע ב GIS. עובד/ת אחראי/ת דייקן/ית ידע בתוכנות אופיס. 
5 ימים בשבוע בין השעות 08:00-17:00 או 07:00-16:00
תנאים מעולים!!!+אש"ל יומי
-המודעה פונה לגברים ונשים כאחד-
המעוניינים/ות מתבקשים/ות להפנות קורות חיים
לאימייל: kerenmag@taldor.co.il

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

13.8.2018

דרוש/ה גיאוגרף/ית מתחיל/ה- GIS- לחברה גדולה בירושלים (עובד/ת חברת טלדור)- תנאים מעולים!!!!
תיאור התפקיד: 
קליטה/עדכון נתוני תכנון קליטה/עדכון נתונים אלפא נומריים במערכות GIS מבוססות ARCGIS
• הקלדת נתונים ומחשובם
• הכנה והפקת דוחות ומפות

דרישות התפקיד:
גיאוגרפים/יות או יוצאי/ת צבא. בעלי/ות ידע ב GIS. עובד/ת אחראי/ת דייקן/ית ידע בתוכנות אופיס. 
5 ימים בשבוע בין השעות 08:00-17:00 או 07:00-16:00
תנאים מעולים!!!+אש"ל יומי
-המודעה פונה לגברים ונשים כאחד-
המעוניינים/ות מתבקשים/ות להפנות קורות חיים
לאימייל: kerenmag@taldor.co.il


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

12.8.2018

משרת הסטודנט באגף מחצבות במינהל אוצרות טבע, משרד האנרגיה והמים

תיאור המשרה:
•    איסוף מידע תכנוני ובדיקתו
•    עדכון וטיוב בסיס הנתונים
•    בדיקת תכניות מההיבטים הרלוונטיים לכרייה וחציבה
•    סיוע בהכנת רישיונות למחצבות
•    סיוע במטלות השוטפות
•    מטלות נוספות בהתאם לדרישה

תחילת עבודה: מיידי
דרישות:
1.    אישור לימודים בתוקף
2.    עדיפות לבעלי ידע בתוכנות Arc-gis

עוד על הנושאים שבטיפול האגף ניתן ללמוד מאתר המשרד- https://www.gov.il/he/Departments/Topics/mining

המעוניינים מתבקשים לפנות במייל בצירוף קורות חיים ואישור לימודים.

נורית חומסקי
nchomsky@energy.gov.il


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

05.8.2018

המרכז ללימודי סביבה במועצה לישראל יפה מגייס אנשים שרוצים להשפיע ולעשות טוב דרך חינוך והדרכה לקהלים מגוונים, עם דגש על בתי ספר, אבל לא רק. העבודה בסביבה נעימה, תומכת ומקצועית.
דרישות חובה: 
תשוקה להדרכה
מחוייבות לשנה לפחות
נכונות ללמידת תכנים מקצועיים בתחום הסביבה
תלמידי/בוגרי תואר ראשון ותואר שני/תעודת הוראה/מדריכי תו תקן

יתרונות: 
ניסיון קודם בהדרכה
רקע בתחומים: גיאוגרפיה, אקולוגיה, מדעי הסביבה, תכנון ערים, ביולוגיה, גיאופיזיקה, מדעי החיים, מדעי הים, לימודי ארץ ישראל, אדריכלות וכד'.

קורות חיים יש לשלוח למייל: ruthw@israel-yafa.org.il 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

05.8.2018

לאלעד מערכות דרוש/ה מתכנת/ת GIS ו-.NET לעבודה במשרה מלאה בירושלים.
דרישות: 
ניסיון של שנה בפיתוח GIS - חובה.
ניסיון של שנה לפחות בפיתוח .NET - חובה.
השכלה/קורסים בתחום התכנות מערכות מידע.

להגשת מועמדות: https://linkatch.co.il/companies/elad/jobs/HyD7ZyRNQ?r=BktUFM_1m


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.8.2018

דרוש/ה רכז/ת חינוך לשירות הווטרינרי של ירושלים! 
עיקר העבודה היא בהדרכה פרונטאלית של קבוצות המגיעות למקום, תיאום, ניהול וריכוז כל הפעילות החינוכית. כמו כן, ליווי פרויקטים שנתיים (מעורבות אישית) ושמירה על קשר עם גורמים שונים בעיר. המשרה משלבת עבודה עם בעלי חיים וילדים מכל הגילאים ומכל המגזרים (חילונים, דתיים, חרדים, ערבים) וכן בתי ספר לילדים עם צרכים מיוחדים.

דרישות:
התחייבות לשנתיים לפחות
רכב - חובה
נסיון הדרכתי - חובה
עדיפות לסטודנט בשנה א/ב המגיע מתחום החינוך/ביולוגיה/אקולוגיה/סביבה/ בעלי חיים/גיאוגרפיה... 
אהבה לבעלי חיים ובני אדם (ילדים בעיקר) 
המון סבלנות ונכונות לעבוד עם מגוון אוכלוסיות
2-3 בקרים פנויים בשבוע - ההדרכות נערכות בבוקר
מתאים בעיקר לאנשים עצמאיים באופיים...

היקף המשרה: 60 שעות חודשיות
שכר נאה למתאימים!

מוזמנים ליצור קשר:
מיכל- 052-4569290
אסף- 053-850-7213


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.8.2018

דרוש/ה מדריכ/ה להעברת שיעורים בנושא איכות הסביבה בבתי ספר יסודיים באיזור המרכז. השלמת הכנסה מצויינת!
דרישות:
סטודנט/ית לתואר ראשון (בשנה ב' ואילך) בתחום איכות הסביבה/ גיאוגרפיה/ לימודי הסביבה/ חינוך סביבתי/ חקלאות/ חינוך/ מדעי החיים/ גיאופיזיקה.
נסיון מוכח של שנתיים לפחות בהדרכת תוכנית העשרה למורים, תלמידים ו/או אוכלוסיות נוספות.
יש לשלוח קו"ח ל info@edusystems.co.il

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

05.8.2018

ליחידת ה GIS בצוות תכנית אב לתחבורה, ירושלים דרוש/ה איש/אשת GIS
תיאור המשרה:
קליטה, ניתוח והמרה של מידע תכנוני בתחום התחבורה הציבורית 
התפקיד כולל:
קליטה ועדכון נתוני תכנון למערכת GIS מבוססת  ArcGIS, ניתוח נתוני CAD והמרתם לפורמט GIS. יצירת מפות ובניית אפליקציות ב-ArcGIS Online. 
דרישות התפקיד:
חובה: שליטה בתכנת ArcMAP וידע ב ArcGIS Online
ניסיון בשימוש בקבצי CAD וידע בהמרות בין פורמטים מרחביים.
אחריות ודייקנות.

מסגרת המשרה:
1/4 משרה (כיומיים בשבוע) אפשרות להיקף משרה גבוהה יותר.
המשרה הנה לתשעה חודשים. נדרשת התחייבות לשישה חודשים לפחות.
זמינות - תחילת עבודה מידית.
מגורים באזור ירושלים.
שכר:
35 ₪ לשעה+ נסיעות.
פרטים נוספים:
לטובת קבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לטוני יובל ראש הצוות, נייד: 054-5402451.
נא לשלוח קו"ח לכתובת Tony@jtmt.gov.il  ולכתובת skarim@jtmt.gov.il בשורת הנושא יש לציין: "קו"ח עבור משרת איש/אשת GIS".
רק פניות מתאימות תענינה.
הגעה לראיון עבודה ולעבודה בהופעה ייצוגית בלבד.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.8.2018

למינהל התכנון- יחידת סמך במשרד האוצר דרוש/ה מועמד/ת לאיוש משרת סטודנט שנא'- שנג' באגף רגולציה ברישוי ובניה במטה מנהל התכנון בירושלים
המשרה בהיקף של עד 120 שעות לחודש

תיאור עיסוק:

 • סיוע בניהול ישיבות , כתיבת פרוטוקולים וסיכומי ישיבות, תפעול אדמיניסטרטיבי וטכני בעת ישיבות.
 • סיוע במעקב אחר תכנית העבודה , ריכוז מידע ודו"חות בנושאים שבתחום האחריות.
 • ריכוז חומר לאתר האינטרנט ותחזוק שוטף של המידע.
 • עבודה מול מערכות המחשוב התומכות בעבודת הלשכה (עדכון מערכת מעקב ובקרה, שירותי ממ"ג וכו').
 • ניהול בקרה אחר חוזי התקשרויות עם יועצים חיצוניים.
 • הכנת מצגות וחומרים במסגרת העבודה השוטפת.
 • ביצוע פעולות דומות נוספות בהתאם להנחיית הממונה.

דרישות סף:
השכלה:
סטודנט לתואר ראשון או שני הלומד במוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה (לא כולל סטודנט הלומד לתואר ראשון נוסף), רצוי בגיאוגרפיה או אדריכלות.
תינתן עדיפות לסטודנט/ית הלומד/ת גיאוגרפיה /אדריכלות/תכנון ערים , ובפרט לסטודנט/ית הלומד/ת  תואר שני במקצועות הללו.

 דרישות נוספות רצויות:
 ----------------------------------------

 • שליטה ביישומי אופיס
 • ידע במערכות מידע גיאוגרפיות - יתרון
 • ידיעת השפה העברית על בוריה
 • כושר ניסוח מעולה בכתב ובעל פה


את קורות החיים יש לשלוח בצירוף תעודות המעידות על עמידה בדרישות הסף, למייל irisba@iplan.gov.il לידי גב' איריס בודקוב  עד לתאריך 11/7/2018.
רק פניות מתאימות תענינה.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------